ترجمه مقاله

swimming kick

دیکشنری انگلیسی به فارسی

شنا کردن
ترجمه مقاله