ترجمه مقاله

sweet almond

دیکشنری انگلیسی به فارسی

بادام شیرین
ترجمه مقاله