ترجمه مقاله

sweet almond oil

دیکشنری انگلیسی به فارسی

روغن بادام شیرین
ترجمه مقاله