ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

sweat

دیکشنری انگلیسی به فارسی

عرق، عرق ریزی، خوی، عرق کردن، خیس عرق شدن، مشقت کشیدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ