ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

surgeon's knot

دیکشنری انگلیسی به فارسی

گره جراح، گره بخیه جراحی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ