ترجمه مقاله

sun spurge

دیکشنری انگلیسی به فارسی

خورشید تکان می خورد
ترجمه مقاله