ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

sultanates

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سلطان ها، سلطنت، قلمرو سلطان، وابسته به نیابت سلطنت
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ