ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

suicide

دیکشنری انگلیسی به فارسی

خودکشی کردن، خود کشی، انتحار، مبادرت کننده بخود کشی، خودویرانگری، خود کش
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ