ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

suffices

دیکشنری انگلیسی به فارسی

کافی است، کافی بودن، بس بودن، کفایت کردن، بسنده بودن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ