ترجمه مقاله

subtilized

دیکشنری انگلیسی به فارسی

ضعیف، رقیق کردن، دقت کردن، متعال ساختن، تلطیف کردن، دقیق و حساس و لطیف کردن
ترجمه مقاله