ترجمه مقاله

subtilize

دیکشنری انگلیسی به فارسی

ضعیف شدن، رقیق کردن، دقت کردن، متعال ساختن، تلطیف کردن، دقیق و حساس و لطیف کردن
ترجمه مقاله