ترجمه مقاله

subtilised

دیکشنری انگلیسی به فارسی

زیرنویس
ترجمه مقاله