ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

stream of consciousness

دیکشنری انگلیسی به فارسی

جریان فکر، تسلسل روانی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ