ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

stone

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سنگ، هسته، سنگ میوه، سنگسار کردن، هسته دراوردن از، تحجیر کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ