ترجمه مقاله

stone fruit

دیکشنری انگلیسی به فارسی

میوه سنگ، میوه هسته دار، میوه الویی
ترجمه مقاله