ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

stoking

دیکشنری انگلیسی به فارسی

گاز گرفتن، اتش کردن، سوخت ریختن در
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ