ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

steaming

دیکشنری انگلیسی به فارسی

بخار، بخار دادن، بخار کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ