ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

steamed

دیکشنری انگلیسی به فارسی

بخار شده، بخار دادن، بخار کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ