ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

steam

دیکشنری انگلیسی به فارسی

بخار، بخار آب، دمه، بخار دادن، بخار کردن، بخاری
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ