ترجمه مقاله

stand back

دیکشنری انگلیسی به فارسی

عقب بایست
ترجمه مقاله