ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

stagefright

دیکشنری انگلیسی به فارسی

stagefright، وحشت حاصله در اثر ظهور در صحنه نمایش
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ