ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

stage fright

دیکشنری انگلیسی به فارسی

ترس صحنه، وحشت حاصله در اثر ظهور در صحنه نمایش
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ