ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

staffs

دیکشنری انگلیسی به فارسی

کارکنان، کارمندان، پرسنل، هیئت، اعضاء، چوبه، تیر، چوب بلند، چوب پرچم، افسران و صاحبمنصبان، با کارمند مجهز کردن و شدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ