ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

stab

دیکشنری انگلیسی به فارسی

خم شدن، زخم چاقو، سخمه، ضرب، ضربت با چیز نوک تیز، خنجر زدن، زخم زدن، سوراخ کردن، فرو بردن، سیخونک زدن، سیخ زدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ