ترجمه مقاله

St. Leo I

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سنت لئو اول
ترجمه مقاله