ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

square

دیکشنری انگلیسی به فارسی

مربع، میدان، مجذور، چهار گوش، توان دوم، محوطه، عرصه، چارگوش، مربع کردن، مجذور کردن، چهارگوش کردن، بتوان دوم بردن، وفق دادن، جور دراوردن، واریز کردن، مستقیما، جذر، برابر، گوشه دار، حسابی، منصف، منظم، راست حسینی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ