ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

square knot

دیکشنری انگلیسی به فارسی

گره مربع، گره مرکب از دونیم کره، گره مربر
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ