ترجمه مقاله

spurge

دیکشنری انگلیسی به فارسی

اسپری کردن، فرفیون
ترجمه مقاله