ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

spouts

دیکشنری انگلیسی به فارسی

اسپادانا، دهانه، لوله، فواره، شیر آب، ناودان، فوران، جوش، فواره زدن اب، فواره زدن، جهش کردن، پریدن، فوران کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ