ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

spout

دیکشنری انگلیسی به فارسی

فواره زدن اب، دهانه، لوله، فواره، شیر آب، ناودان، فوران، جوش، فواره زدن، جهش کردن، پریدن، فوران کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ