ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

spot

دیکشنری انگلیسی به فارسی

نقطه، لکه، محل، مکان، لحظه، خال، موقعیت، موضع، لک، زمان مختصر، کشف کردن، بجا آوردن، با خال تزئین کردن، در نظر گرفتن، لکه دار کردن یا شدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ