ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

spot-welding

دیکشنری انگلیسی به فارسی

جوش نقطه ای، نقطه جوش
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ