ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

spot welder

دیکشنری انگلیسی به فارسی

جوشکار نقطهای
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ