ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

spot-weld

دیکشنری انگلیسی به فارسی

جوش نقطه ای
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ