ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

spinal

دیکشنری انگلیسی به فارسی

ستون فقرات، فقراتی، پشتی، ظهری، وابسته به تیره پشت، صلبی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ