ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

spinal column

دیکشنری انگلیسی به فارسی

ستون فقرات، ستون مهره، تیره پشت
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ