ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

spermatozoon

دیکشنری انگلیسی به فارسی

اسپرماتوزون، اسپرماتوزوئيد، منی دانه، یاخته متحرک نطفه بالغ جنس نر
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ