ترجمه مقاله

speedboats

دیکشنری انگلیسی به فارسی

قایق های مسافری، کرجی یا قایق موتوری سریع السیر
ترجمه مقاله