ترجمه مقاله

speedboat

دیکشنری انگلیسی به فارسی

قایق رانی، کرجی یا قایق موتوری سریع السیر
ترجمه مقاله