ترجمه مقاله

spectroelectric

دیکشنری انگلیسی به فارسی

اسپکترومتر
ترجمه مقاله