ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

social democracy

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سوسیال دموکراسی، دمکراسی اجتماعی، ازادی اجتماعی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ