ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

so-and-so

دیکشنری انگلیسی به فارسی

به همین ترتیب، چنین و چنان، اینکار و انکار، اینطور و انطور
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما