ترجمه مقاله

snow pea

دیکشنری انگلیسی به فارسی

نخود برفی
ترجمه مقاله