ترجمه مقاله

smolderingness

دیکشنری انگلیسی به فارسی

ذوب شدن
ترجمه مقاله