ترجمه مقاله

smoky

دیکشنری انگلیسی به فارسی

دود، دودی، پر دود، دود گرفته، دود کن، دود کننده
ترجمه مقاله