ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

smoking room

دیکشنری انگلیسی به فارسی

اتاق دخانیات، اتاق ویژه سیگار کشیدن، اتاق مخصوص دود دادن ماهی وامثال ان، وقیح
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ