ترجمه مقاله

smoking mixture

دیکشنری انگلیسی به فارسی

مخلوط سیگار کشیدن
ترجمه مقاله