ترجمه مقاله

smokes

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سیگار کشیدن، دود، استعمال دود، دود کردن، دود دادن، سیگارکشیدن
ترجمه مقاله