ترجمه مقاله

smocking

دیکشنری انگلیسی به فارسی

smocking، روپوش زنانه، روپوش زنانه دوختن
ترجمه مقاله