ترجمه مقاله

smeltery

دیکشنری انگلیسی به فارسی

ذوب، کارخانه ذوب فلزات، کارخانه گدازگری
ترجمه مقاله